sponsored links

เรือขาดหางเสือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เรือขาดหางเสือ” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ขาดสติสัมปชัญญะ ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ การงานที่ขาดหัวหน้า”

เรือขาดหางเสือ หมายถึง คนที่ล่องลอยไม่มีสติ ครอบครัวที่ขาดผู้นำผู้ดูแล หรือการทำงานที่ขาดหัวหน้าไม่มีผู้นำ เช่น

  • ตั้งแต่ผู้จัดการคนเก่าลาออกไป พนักงานทั้งแผนกก็เหมือนเรือขาดหางเสือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลงานใหม่ๆออกมาเลย
  • เขาเครียดหนักที่ธุรกิจกำลังจะล้มละลาย ตอนนี้เขาก็ปล่อยชีวิตล่องลอยไร้จุดหมาย ขาดสติเหมือนเรือขาดหางเสือ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links