sponsored links

เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน” หมายความว่า
(สํา) น. “คนในเครือญาติแต่งงานกันทําให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น”

เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน หมายถึง การแต่งงานกันของคนในเครือญาติหรือคนที่มีฐานะร่ำรวยทั้งสองฝ่าย ทำให้ทรัพย์สินเงินทองอยู่ในเครือญาติของทั้งคู่ไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น เช่น

  • แม่ได้หมายตาหญิงสาวที่มีฐานะและชาติตระกูลเหมาะสมกับครอบครัวเราไว้แล้ว เรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียจริงมั๊ย
  • เราควรจะแนะนำให้ลูกของเราทั้งสองคนได้ศึกษากันให้มากกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทั้งคู่แต่งงานกันเพราะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสีย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links