sponsored links

เรือใหญ่คับคลอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เรือใหญ่คับคลอง” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่เคยรุ่งเรืองหรือเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกตํ่าลงก็วางตัวอย่างคนสามัญไม่ได้”

เรือใหญ่คับคลอง หมายถึง คนที่ในอดีตเคยรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโต มีอำนาจมาก่อน เมื่อถึงคราวตกต่ำก็ไม่สามารถทำตัวเหมือนคนธรรมดาสามัญได้ เช่น

  • เขาก็เหมือนเรือใหญ่คับคลองเคยร่ำรวย เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม แล้วอยู่ๆจะให้เขามาใช้ชีวิตอยู่ในสวนเป็นชาวไร่ชาวนาแบบเราก็คงเป็นไปไม่ได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links