sponsored links

เหยียบเรือสองแคม

ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “เหยียบเรือสองแคม” หมายถึง ทําทีเข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่าย อยู่กับฝ่ายไหน ก็เห็นด้วยหรือแสดงท่าทีเข้าข้างฝ่ายนั้น โบราณท่านจึงเปรียบบุคคลนั้นเหมือนเหยียบเรือทั้งสองฟากหรือสองแคม

สำนวนไทยเหยียบเรือสองแคมนั้น มักใช้แสดงความหมายในทางไม่ดี หรือแสดงนิสัยที่ไม่ดีของคนที่เหมือนเป็นนกสองหัว กล่าวคือ จะแสดงท่าทีเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น
– สรุปคุณจะเลือกทำงานกับบริษัทไหนกันแน่ อย่ามัวแต่เหยียบเรือสองแคม ทำงานทั้งสองที่ ผมต้องการคนที่ตั้งใจ ทุ่มเทให้กับบริษัทนี้เท่านั้น
– อย่าไปยุ่งกับคนประเภทนี้เลย พวกเหยียบเรือสองแคม ไม่มีความจริงใจ เพราะท้ายที่สุดฝ่ายไหนให้ประโยชน์กับเขาได้มากก็เข้าข้างฝ่ายนั้น

Sponsored Links