sponsored links

แจงสี่เบี้ย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แจงสี่เบี้ย” หมายความว่า
ก. “อธิบายละเอียดชัดแจ้ง”

แจงสี่เบี้ย หมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาแจงสี่เบี้ยให้ฟังถึงสาเหตุ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทได้จัดประชุมเพื่อแจงสี่เบี้ยให้พนักงานที่เข้าใหม่ ได้รับทราบเรื่องกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links