sponsored links

โง่แล้วอยากนอนเตียง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “โง่แล้วอยากนอนเตียง” หมายความว่า
“(สํา) ว. โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทําสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ”

โง่แล้วอยากนอนเตียง หมายถึง โง่แล้วไม่เจียมตัว โง่แล้วยังอวดฉลาด ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจ เช่น

  • ถ้าเธอไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดอะไร อยู่เฉยๆดีกว่า อย่าทำอะไรที่เหมือนโง่แล้วอยากนอนเตียง คนอื่นเขาจะดูถูกเอา
  • ถ้าเธออยากจะเก่งกว่านี้ ก้าวหน้ากว่านี้ เธอควรจะหัดฟังที่คนอื่นแนะนำบ้างนะ ไม่ใช่โง่แล้วอยากนอนเตียง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links