sponsored links

ใส่หน้ายักษ์

ใส่หน้ายักษ์ หมายถึง การแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวกราด มีสีหน้าดุดัน เช่น

  • เขาต้องไปทะเลากับใครมาแน่ๆ ถึงได้ใส่หน้ายักษ์มาแต่เช้า
  • เด็กคนนี้มีพัฒนาการช้า มีปมด้อย เพราะแม่ชอบเกรี้ยวกราด ใส่หน้ายักษ์ตลอดเวลาจนเด็กกลัวแม่ไปเลย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links