sponsored links

ไก่บินไม่ตกดิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไก่บินไม่ตกดิน” หมายความว่า
“(สำ) น. บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นแออัด”

ไก่บินไม่ตกดิน หมายถึง บริเวณพื้นที่ ที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่น แออัดกันอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น

  • เขาเติบโตมาในถิ่นทุรกันดาร เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น แออัดชนิดที่ว่าไก่บินไม่ตกดิน
  • ปัจจุบันการจะหาที่ดินว่างในกรุงเทพนั้นเป็นไปได้ยาก ยิ่งอยู่ในแหล่งใจกลางเมืองยิ่งแออัด พราะการสร้างบ้านเรือนชิดติดกันจนไก่บินไม่ตกดิน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links