sponsored links

ได้แกงเทน้ำพริก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ได้แกงเทน้ำพริก” หมายความว่า
(สํา) ก. “ได้ใหม่ลืมเก่า”

ได้แกงเทน้ำพริก หมายถึง การได้ของสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วลืมของสิ่งเก่า เช่น

  • เธอนี่นะได้ใหม่ลืมเก่า ได้แกงเทนำเพริกจริงๆ พอได้โทรศัพท์ไอโฟนรุ่นใหม่มา ก็ไม่สนใจใยดีเครื่องเก่าเลยนะ
  • เขาก็เป็นพวกได้แกงเทน้ำพริกพอได้ภรรยาเป็นสาวสวยรุ่นลูก ก็ไม่สนใจเหลียวแลภรรยาเก่าอีกเลย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links