sponsored links

ไฟสุมขอน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไฟสุมขอน” หมายความว่า
น. “ไฟที่คุกรุ่นอยู่ในขอนไม้ขนาดใหญ่ ดับยาก โดยปริยายหมายถึงอารมณ์รัก โกรธ หรือแค้นเป็นต้นที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจ”

ไฟสุมขอน หมายถึง อารมณ์ความร้อนรุ่มที่อยู่ในใจ ความทุกข์ร้อนที่อยู่ในใจ เช่น

  • เธอต้องรู้จักให้อภัยปล่อยวางเรื่องราวที่ผ่านมา ไม่เช่นนั้นมันก็จะเหมือนไฟสุมขอนทรมานอยู่แบบนี้ จนหาความสุขไม่ได้
  • น่าสงสารเขาจริงๆ ชีวิตของเขาตอนนี้ก็เหมือนไฟสุมขอนมีแต่ความแค้นมากมาย คอยแต่จะหาโอกาสแก้แค้นจนทำให้ชีวิตไม่มีความสุข

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links