sponsored links

ไม่รู้อีโหน่อีเหน่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่รู้อีโหน่อีเหน่” หมายความว่า
(สํา) ก. “ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ หมายถึง ไม่รู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น

  • การเมาแล้วขับรถของผู้ที่ไม่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ทำให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ด้วย
  • เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันกลางเมืองของวัยรุ่น ทำให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ต้องโดนลูกหลงรับเคราะห์ไปโดยไม่รู้ตัว

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links