sponsored links

ไม่ลงโบสถ์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่ลงโบสถ์” หมายความว่า
“โดยปริยายหมายความว่า เข้ากันได้ (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ) เช่น นาย ก กับ นาย ข ไม่ลงโบสถ์กัน.ไม่ยอมทำกิจกรรมร่วมกัน”

ไม่ลงโบสถ์ หมายถึง ไม่ถูกกัน ไม่ลงรอยกัน เข้ากันไม่ได้ เช่น

  • ตั้งแต่พวกเขาลงทุนทำธุรกิจร่วมกันหลังจากนั้นไม่นานก็มีปัญหาทางการเงิน ทำให้เขาทั้งสองคนไม่ลงโบสถ์กันจนถึงทุกวันนี้
  • เขาทั้งสองคนเป็นคู่แข่งกันทุกเรื่อง ไม่ลงโบสถ์กันตั้งแต่เด็ก ทำให้ปัจจุบันเจอหน้ากันทีไรต้องทะเลาะกันทุกครั้งไป

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links