sponsored links

ไม้ร่มนกจับ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม้ร่มนกจับ” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้มีวาสนาย่อมมีคนมาพึ่งบารมี”

ไม้ร่มนกจับ หมายถึง คนที่มีอำนาจวาสนา มีฐานะร่ำรวย มีหน้าที่การงานที่ดีมักจะมีคนมาขอพึ่งพาบารมี ให้ความเคารพ เช่น

  • เขาก็เหมือนไม้ร่มนกจับ เป็นนายตำรวจใหญ่ในจังหวัดที่ชาวบ้านต่างก็ยึดเป็นที่พึ่งพา ให้ความเคารพ
  • ตั้งแต่เขาได้เลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดด ใครๆต่างก็มาเอาอกเอาใจ ขอพึ่งพากันมากมายเหมือนไม้ร่มนกจับ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links