sponsored links

ไม้ใกล้ฝั่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม้ใกล้ฝั่ง” หมายความว่า
(สำ) ว. “แก่ใกล้จะตาย”

ไม้ใกล้ฝั่ง หมายถึง คนแก่ที่ชรามากแล้ว ใกล้จะตาย อยู่ได้อีกไม่นาน เช่น

  • ตอนนี้ลุงก็เหมือนไม่ใกล้ฝั่งคงอยู่อยู่ได้อีกไม่นาน ตาจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ศิลปะพื้นบ้าน ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
  • เวลานี้คุณพ่อก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง เธออย่ามัวแต่สร้างปัญหาก่อเรื่องให้ท่านทุกข์ใจอยู่เลย ตอนนี้ท่านควรจะมีความสุขในชีวิตบั้นปลายได้แล้ว

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links