sponsored links

ไว้เนื้อเชื่อใจ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไว้เนื้อเชื่อใจ” หมายความว่า
ว. “ที่ไว้วางใจได้ ที่เชื่อใจได้ เช่น มีอะไรก็พูดกับเขาเถอะเขาเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจได้” ก. “ไว้วางใจ เชื่อใจ เช่น ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำธุระสำคัญ ๆ”

ไว้เนื้อเชื่อใจ หมายถึง เป็นที่เชื่อใจ เป็นที่ไว้วางใจให้ทำสิ่งสำคัญแทนได้ เช่น

  • พนักงานคนนี้อยู่กับเรามานาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ภักดีจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำงานสำคัญๆได้
  • ฉันเคยไว้เนื้อเชื่อใจให้หล่อนมาดูแลบัญชีและการเงิน แต่สุดท้ายหล่อนก็ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่ฉันมีให้จนหมดสิ้น

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links