sponsored links

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

สำนวนไทย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” หมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่อดอยากปากแห้ง โดยเทียบได้กับในแหล่งน้ำทุกที่มีปลาให้จับเป็นอาหารและในนาก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์ สำนวนนี้มักใช้เมื่อพูดถึงประเทศไทยของเรา

สาเหตุที่มักนิยมใช้สำนวนในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เมื่อพูดถึงประเทศไทยของเราก็เพราะว่าเมืองไทยของเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศและยังเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย เรียกได้ว่าเมืองไทยของเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเลยทีเดียว

Sponsored Links