หอคอยงาช้าง

หอคอยงาช้าง หมายถึง คนที่อยู่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่สนใจ ไม่รับรู้ถึงปัญหาหรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น [read more...]

หน้าชื่นอกตรม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าชื่นอกตรม” หมายความว่า
ว. “ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์ หน้าชื่นอกตรม ก็ว่า” [read more...]

หมาหมู่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหมู่” หมายความว่า
(ปาก) น. “กลุ่มคนที่กลุ้มรุมทําร้ายคนคนเดียว” [read more...]

หอมปากหอมคอ

หอมปากหอมคอ หมายถึง เล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆ พอประมาณ เช่น [read more...]

หน้าสิ่วหน้าขวาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าสิ่วหน้าขวาน” หมายความว่า
(สำ) ว. “อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น” [read more...]

หมาหัวเน่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหัวเน่า” หมายความว่า
(สํา) น. “คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้ คนที่ไม่มีใครรักหรือคบหา” [read more...]

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หักด้ามพร้าด้วยเข่า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หักโหมเอาด้วยกําลัง ใช้อํานาจบังคับเอา” [read more...]

หน้าอินทร์หน้าพรหม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าอินทร์หน้าพรหม” หมายความว่า
น. “ผู้มีอำนาจ ผู้ยิ่งใหญ่ เช่น เขาไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใด ๆ ทั้งนั้น” [read more...]

หมาหางด้วน

หมาหางด้วน หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วชักชวนให้คนอื่นทำตาม โดยยกย่องว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่น [read more...]

หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย” หมายความว่า
(สำ) น. “หนุ่มบริสุทธิ์ได้แม่ม่ายอายุมากเป็นภรรยา” [read more...]