หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หักด้ามพร้าด้วยเข่า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หักโหมเอาด้วยกําลัง ใช้อํานาจบังคับเอา” [read more...]

หน้าอินทร์หน้าพรหม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าอินทร์หน้าพรหม” หมายความว่า
น. “ผู้มีอำนาจ ผู้ยิ่งใหญ่ เช่น เขาไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใด ๆ ทั้งนั้น” [read more...]

หมาหางด้วน

หมาหางด้วน หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วชักชวนให้คนอื่นทำตาม โดยยกย่องว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่น [read more...]

หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย” หมายความว่า
(สำ) น. “หนุ่มบริสุทธิ์ได้แม่ม่ายอายุมากเป็นภรรยา” [read more...]

หมาเห็นข้าวเปลือก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาเห็นข้าวเปลือก” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่อยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออำนวยความสุขสำราญให้แก่ตน แต่สุดความสามารถที่จะเอามาใช้ หรืออำนวยประโยชน์ให้แก่ตนได้” [read more...]

หมดเขี้ยวหมดงา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมดเขี้ยวหมดงา” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมดอํานาจวาสนา สิ้นฤทธิ์ สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ ก็ว่า” [read more...]

หมูไปไก่มา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมูไปไก่มา” หมายความว่า
(สํา) “ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น” [read more...]

หมอบกระแต

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมอบกระแต” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมอบนิ่งไม่มีทางสู้” [read more...]

หยิบมือเดียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หยิบมือเดียว” หมายความว่า
(สำ) น. “จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้” [read more...]

หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาขี้ไม่มีใครยกหาง” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ชอบยกตัวเอง คนโอ้อวด” [read more...]