หมายมั่นปั้นมือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมายมั่นปั้นมือ” หมายความว่า
(สำ) ก. “มุ่งมั่นจะเอาหรือจะเป็นให้ได้” [read more...]

หอคอยงาช้าง

หอคอยงาช้าง หมายถึง คนที่อยู่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่สนใจ ไม่รับรู้ถึงปัญหาหรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น [read more...]

หน้าชื่นอกตรม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าชื่นอกตรม” หมายความว่า
ว. “ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์ หน้าชื่นอกตรม ก็ว่า” [read more...]

หมาหมู่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหมู่” หมายความว่า
(ปาก) น. “กลุ่มคนที่กลุ้มรุมทําร้ายคนคนเดียว” [read more...]

หอมปากหอมคอ

หอมปากหอมคอ หมายถึง เล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆ พอประมาณ เช่น [read more...]

หน้าสิ่วหน้าขวาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าสิ่วหน้าขวาน” หมายความว่า
(สำ) ว. “อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น” [read more...]

หมาหัวเน่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหัวเน่า” หมายความว่า
(สํา) น. “คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้ คนที่ไม่มีใครรักหรือคบหา” [read more...]

ใส่สาแหรกแขวนไว้

ใส่สาแหรกแขวนไว้ หมายถึง การเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจเกินสมควรไม่ต้องให้ทำอะไร เช่น [read more...]

ใส่หน้ายักษ์

ใส่หน้ายักษ์ หมายถึง การแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวกราด มีสีหน้าดุดัน เช่น [read more...]

ไส้เป็นน้ำเหลือง

ไส้เป็นน้ำเหลือง หมายถึง อดอยากยากแค้นจนไม่มีอะไรจะกิน เช่น [read more...]