วุ่นเป็นจุลกฐิน

วุ่นเป็นจุลกฐิน หมายถึง ชุลมุนวุ่นวายเพราะต้องรีบทำให้เสร็จทันเวลาตามที่กำหนดโดยเร็ว เช่น [read more...]

ไว้เนื้อเชื่อใจ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไว้เนื้อเชื่อใจ” หมายความว่า
ว. “ที่ไว้วางใจได้ ที่เชื่อใจได้ เช่น มีอะไรก็พูดกับเขาเถอะเขาเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจได้” ก. “ไว้วางใจ เชื่อใจ เช่น ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำธุระสำคัญ ๆ” [read more...]

ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้

ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้ หมายถึง การพูดหรือการกระทำอะไรที่ไม่ความรอบคอบ ไม่ระมัดระวังจะทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายได้ เช่น [read more...]

ว่ายน้ำหาจระเข้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ว่ายน้ำหาจระเข้” หมายความว่า
(สํา) ก. “เสี่ยงเข้าพบทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย” [read more...]

ว่าวขาดลอยลม

ว่าวขาดลอยลม หมายถึง การจากไปไม่มีวันกลับหรือ หลุดลอยไปโดยไม่มีหวังจะได้คืน เช่น [read more...]

ว่าวเหลิงลม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ว่าวเหลิงลม” หมายความว่า
(สํา) ว. “เพลินจนลืมตัว เช่น กลัวต้องลมแล้วจะหาวเหมือนว่าวเหลิง” [read more...]

สองตาไม่แล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สองตาไม่แล” หมายความว่า
(สำ) “คำที่แสดงอาการว่าไม่แยแสหรือตัดรอนไม่เป็นมิตรไมตรีกันอีกต่อไป” [read more...]

สามเพลงตกม้าตาย

สามเพลงตกม้าตาย หมายถึง การพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาสู้กันเพียงไม่นานก็แพ้เสียแล้ว เช่น [read more...]

เส้นยาแดงผ่าแปด

เส้นยาแดงผ่าแปด หมายถึง เฉียดฉิว ห่างกันเพียงนิดเดียว เช่น [read more...]

สอนลูกให้เป็นโจร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สอนลูกให้เป็นโจร” หมายความว่า
(สำ) ก. “ไม่ว่ากล่าวอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีเมื่อลูกไปลักขโมยของใครมาได้กลับชมเชยว่าเก่ง ในที่สุดลูกก็กลายเป็นโจร” [read more...]