ขี้หมูราขี้หมาแห้ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขี้หมูราขี้หมาแห้ง” หมายความว่า
“ว. ไร้สาระ ไร้ประโยชน์ เช่น เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง” [read more...]

ขึ้นหน้าไม้ไม่ทันเห็นกระรอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขึ้นหน้าไม้ไม่ทันเห็นกระรอก” หมายความว่า
“ก.หวังความสำเร็จก่อนที่จะลงมือทำ,หวังผลประโยชน์ก่อนงานที่จะสำเร็จผล” [read more...]

ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายาย” หมายความว่า
“(สำ) ถ้าไม่ใช่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายของตน ก็ไม่ควรไว้วางใจใคร ทํานองเดียวกับภาษิตที่ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน จะจนใจเอง” [read more...]

เข้าตรีฑูต

เข้าตรีฑูต หมายถึง ลักษณะอาการของคนที่ใกล้ตายแล้ว หมดโอกาสรอดแล้ว เช่น [read more...]

เข้าป่าอย่าให้ตะวันคล้อย

เข้าป่าอย่าให้ตะวันคล้อย หมายถึง คิดจะทำอะไรควรทำทันที อย่ารอจนสายเกินการ เช่น [read more...]

เขียวๆอย่าเฉลียวว่าเป็นพระอินทร์

เขียวๆอย่าเฉลียวว่าเป็นพระอินทร์ หมายถึง อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ อย่างไม่มีเหตุผล เห็นอะไรก็อย่าด่วนสรุป เช่น [read more...]

ของหายตะพายบาป

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ของหายตะพายบาป” หมายความว่า
“(สํา) น. ของหายหรือเข้าใจว่าหายแล้วเที่ยวโทษผู้อื่น” [read more...]

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง หมายถึง ลักษณะภายนอกดูสวยงาม เป็นของดีมีคุณค่า แต่แท้จริงแล้วกลับไม่ใช่ของดีมีคุณค่าอย่างที่คิด เช่น [read more...]

ข้านอกเจ้าข้าวนอกหม้อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข้านอกเจ้าข้าวนอกหม้อ” หมายความว่า
“(สําโบ) น. จำนวนคนซึ่งมีจำนวนมากย่อมกระทำหรือประพฤตินอกออกไปจากคำสั่งหรือแบบอย่างขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมามากเช่นกัน ดังข้อความว่า กาลแต่ก่อนเจ้านายน้อยตัวก็ไม่รั่วไม่ร้ำข้างไหนหนัก ครั้นภายหลังเจ้านายมากขึ้นก็เกิดการรั่วร้ำไปต่าง ๆ เป็นการข้านอกเจ้าเข้านอกหม้อ ลูกนอกพ่อหลานนอกปู่ เป็นขึ้น” [read more...]

ขายหน้าวันละห้าเบี้ย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขายหน้าวันละห้าเบี้ย” หมายความว่า
“(สํา) ก. ทําให้ต้องอับอายขายหน้าอยู่ทุกวัน” [read more...]