ข้าวเหลือเกลืออิ่ม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข้าวเหลือเกลืออิ่ม” หมายความว่า
“(สํา) น. บ้านเมืองที่บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร” [read more...]

ขี่ช้างวางขอ

ขี่ช้างวางขอ หมายถึง การไว้วางใจผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง จนกลายเป็นความประมาท ละเลย เช่น [read more...]

ขีดเส้นตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขีดเส้นตาย” หมายความว่า
“ก. กำหนดเวลาสุดท้ายให้” [read more...]

ขี้แพ้ชวนตี

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขี้แพ้ชวนตี” หมายความว่า
“(สํา) ก. แพ้ตามกติกาแล้วยังไม่ยอมรับว่าแพ้จะเอาชนะด้วยกําลัง แพ้แล้วพาล” [read more...]

ขี้ไม่ให้หมากิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขี้ไม่ให้หมากิน” หมายความว่า
“(สํา) ก. ขี้เหนียว ตระหนี่เหนียวแน่น” [read more...]

ขี้ราดโทษล่อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขี้ราดโทษล่อง” หมายความว่า
“(สํา) ก. ทําผิดเอง แล้วกลับโทษผู้อื่น” [read more...]

ข้ามน้ำข้ามทะเล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข้ามน้ำข้ามทะเล” หมายความว่า
“(สํา) ก. ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความลําบากต่าง ๆ กว่าจะได้ผลสําเร็จ” [read more...]

ขี้ใหม่หมาหอม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขี้ใหม่หมาหอม” หมายความว่า
“(ปาก) ก. เห่อของใหม่” [read more...]

ขายผ้าเอาหน้ารอด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขายผ้าเอาหน้ารอด” หมายความว่า
“(สํา) ก. ยอมเสียสละแม้แต่ของจําเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้ ทําให้สําเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้” [read more...]

ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน

ขึ้นต้นไม้ปะรังแตน หมายถึง การพยายามหนีภัยอันตรายหรือปัญหาอย่างหนึ่ง แล้วต้องไปพบภัยอันตรายหรือปัญหาอีกอย่างหนึ่ง เช่น [read more...]