ข้าวแดงแกงร้อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข้าวแดงแกงร้อน” หมายความว่า
“(สํา) น. บุญคุณ” [read more...]

ข้าวยากหมากแพง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข้าวแดงแกงร้อน” หมายความว่า
“(สํา) น. ภาวะขาดแคลนอาหาร ทุพภิกขภัย” [read more...]

เข็ดข้อเข็ดลำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เข็ดข้อเข็ดลำ” หมายความว่า
“ก. ไม่กล้าสู้เพราะคร้ามข้อคร้ามลํา” [read more...]

เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย

เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย หมายถึง พูดคุยถูกคอกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เข้ากันได้ดี เช่น [read more...]

เข้าพกเข้าห่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เข้าพกเข้าห่อ” หมายความว่า
“ก. เอาไว้เป็นส่วนของตัว รู้จักเก็บไว้บ้าง รู้จักเก็บไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย” [read more...]

เข้ารกเข้าพง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เข้ารกเข้าพง” หมายความว่า
“(สํา) ก. พูดหรือทําไม่ถูกต้องกับเรื่อง เพราะขาดความชํานาญในเรื่องนั้น” [read more...]

แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้

แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ หมายถึง อย่าไปแข่งขันกับคนที่มีบุญวาสนามากกว่า เพราะบุญวาสนาหรือบารมีของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน เช่น [read more...]

ขึ้นต้นไม้สุดยอด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขึ้นต้นไม้สุดยอด” หมายความว่า
“(สํา) ก. ขึ้นถึงตําแหน่งสูงสุดแล้ว” [read more...]

ขุดด้วยปากถากด้วยตา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขุดด้วยปากถากด้วยตา” หมายความว่า
“(สํา) ก. แสดงอาการเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาและสายตา” [read more...]

ขุดดินกินหญ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขุดดินกินหญ้า” หมายความว่า
“(สํา) ก. ทํางานกระท้อมกระแท้มพอเลี้ยงตัวไปวันหนึ่ง ๆ เช่นทําไร่เล็ก ๆ น้อย ๆ” [read more...]