ฆ้องกลองไม่ดีย่อมตีไม่ดัง

ฆ้องกลองไม่ดีย่อมตีไม่ดัง หมายถึง คนเลว คนไม่ดี แม้จะช่วยเหลือเกือหนุนอย่างไรก็ไม่สามารถดีไปได้ เช่น [read more...]

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด” หมายความว่า
“(สํา) ก. ตัดเยื่อใยไม่ขาด (มักใช้แก่พ่อแม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด” [read more...]

ฆ้องปากแตก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฆ้องปากแตก” หมายความว่า
“(สํา) ว. ปากโป้ง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนําความลับของผู้อื่นไปโพนทะนา” [read more...]

ฆ่าช้างเอางา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตฆ่าช้างเอางา” หมายความว่า ทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่ากัน. [read more...]

ฆ่าควายเสียดายพริก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ฆ่าควายเสียดายพริก” หมายความว่า ทําการใหญ่ไม่ควรตระหนี่. [read more...]