โง่เง่าเต่าตุ่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “โง่เง่าเต่าตุ่น” หมายความว่า
“(สํา) ว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จํานงหมาย. (นิ. ทวาราวดี)” [read more...]

งอมืองอตีน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งอมืองอตีน” หมายความว่า ก.
“เกียจคร้าน ไม่สนใจขวนขวายทําการงาน ไม่คิดสู้” [read more...]

เงยหน้าอ้าปาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เงยหน้าอ้าปาก” หมายความว่า ก.
“มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน ลืมตาอ้าปาก หรือ ลืมหน้าอ้าปาก ก็ว่า” [read more...]

ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ปอกกล้วยเข้าปาก” หมายความว่า ง่าย สะดวก. [read more...]

งมเข็มในมหาสมุทร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “งมเข็มในมหาสมุทร” หมายความว่า ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ ทํากิจที่สําเร็จได้ยาก. [read more...]