จูบลูกถูกแม่

จูบลูกถูกแม่ หมายถึง การทำความดีกับคนหนึ่งแต่ส่งผลไปถึงอีกคนหนึ่ง เช่น [read more...]

เจ๊กตื่นไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เจ๊กตื่นไฟ” หมายความว่า
(ปาก) ว. “ตื่นตกใจและเอะอะโวยวายเกินกว่าเหตุ” [read more...]

เจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก

เจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก หมายถึง เจ้านายมีนิสัยหรือพฤติกรรมเป็นอย่างไร ลูกน้องก็เป็นย่างนั้น เช่น [read more...]

เจ้าหน้าเจ้าตา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เจ้าหน้าเจ้าตา” หมายความว่า
น. “ผู้ชอบทําเอาหน้า ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทําธุระให้คนอื่นโดยเขาไม่ได้ขอร้อง” [read more...]

แจงสี่เบี้ย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แจงสี่เบี้ย” หมายความว่า
ก. “อธิบายละเอียดชัดแจ้ง” [read more...]

ใจไม้ไส้ระกำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ใจไม้ไส้ระกำ” หมายความว่า
ว. “เพิกเฉยดูดาย ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร” [read more...]

ใจหายใจคว่ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ใจหายใจคว่ำ” หมายความว่า
ว. “ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว” [read more...]

จงดูเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา

จงดูเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา หมายถึง พิจารณาว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งได้ไม่ควรทำ ควรเอาแบบอย่างแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น เช่น [read more...]

จนด้วยเกล้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “จนด้วยเกล้า” หมายความว่า
“(ปาก) ก. หมดปัญญาคิด” [read more...]

จรกาหน้าหนู

จรกาหน้าหนู หมายถึง คนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ เช่น [read more...]