จระเข้คับคลอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “จระเข้คับคลอง” หมายความว่า
“(สำ) น. ผู้ที่ชอบวางตัวใหญ่โตเกินไปย่อมมีอุปสรรคในการดำรงตนในสังคม” [read more...]

จระเข้ฟาดหาง

จระเข้ฟาดหาง หมายถึง ผู้ที่ใช้อำนาจหรือกำลังระรานผู้อื่นไปทั่วโดยไม่เลือกหน้า เช่น [read more...]

จอดไม่ต้องแจว

จอดไม่ต้องแจว หมายถึง หยุด หมดบทบาท หรือนิ่งสนิท เช่น [read more...]

จอดเรือดูท่า ขี่ม้าดูทาง

จอดเรือดูท่า ขี่ม้าดูทาง หมายถึง การจะทำอะไรต้องพิจารณาให้ดี คิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำ จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด เช่น [read more...]

จับดำถลำแดง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “จับดำถลำแดง” หมายความว่า
“(สํา) ก. มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง มุ่งอย่างหนึ่งกลายไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง” [read more...]

จับตัววางตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “จับตัววางตาย” หมายความว่า
“(สํา) ก. กําหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลให้ประจําหน้าที่โดยเฉพาะ” [read more...]

จับปลาในปลัก

จับปลาในปลัก หมายถึง การทำในสิ่งที่รู้ว่าต้องประสบความสำเร็จแน่ๆ เช่น [read more...]

จับพลัดจับผลู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “จับพลัดจับผลู” หมายความว่า
“ก. จับผิด ๆ ถูก ๆ บังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ” [read more...]

จับมือใครดมไม่ได้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “จับมือใครดมไม่ได้” หมายความว่า
“(สำ) ก. หาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้” [read more...]

จับแมวแจวเรือ จับเสือไถนา

จับแมวแจวเรือ จับเสือไถนา หมายถึง การกระทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางสำเร็จ เช่น [read more...]