ชาติเสือไม่ทิ้งลาย

ชาติเสือไม่ทิ้งลาย หมายถึง เป็นผู้ชายต้องมีความเก่งกล้าสามารถ มีความองอาจแข็งแรง ไม่อ่อนแอเหมือนผู้หญิง เช่น [read more...]

ชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้

ชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้ หมายถึง คนไม่ดีหรือคนที่เคยประพฤติชั่วมาก่อน ต่อให้ภายหลังจะได้รับการอบรมเลี้ยงดู อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างไร ก็อดที่จะประพฤติตนเช่นเดิมไม่ได้ เช่น [read more...]

ช้าเป็นการนานเป็นคุณ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ช้าเป็นการนานเป็นคุณ” หมายความว่า
(สํา) ว. “ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทํา ดีกว่าด่วนทํา” [read more...]

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร หมายถึง การปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชายหญิงในสังคมไทย ซึ่งสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว โดยผู้ชายเปรียบเหมือนข้าวเปลือกที่สามารถนำไปหว่านหรือเพาะปลูก งอกใหม่ได้อีก ส่วนผู้หญิงเปรียบเหมือนข้าวสารคือผ่านการขัดสีแล้วพร้อมที่จะนำไปหุงไม่สามารถนำไปปลูกได้อีก เช่น [read more...]

ชายสามโบสถ์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชายสามโบสถ์” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่บวชแล้วสึกถึง ๓ หน ใช้พูดเป็นเชิงตําหนิว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบ” [read more...]

ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น

ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น หมายถึง ว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น เช่น [read more...]

ชี้นกบนปลายไม้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชี้นกบนปลายไม้” หมายความว่า
(สํา) ก. “หวังในสิ่งที่อยู่ไกลตัว” [read more...]

ใช้ไม้นวม

ใช้ไม้นวม หมายถึง การใช้วิธีการที่นิ่มนวล ประนีประนอมกัน เช่น [read more...]

ใช้ไม้แข็ง

ใช้ไม้แข็ง หมายถึง การใช้วิธีการที่รุงแรง หนักหน่วง ไม่ยอมอ่อนข้อ แสดงถึงความเด็ดขาด เช่น [read more...]

ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง

ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง หมายถึง คนที่ทำผิดพลาดโดยการฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้กับผู้ที่ต้องการของสิ่งนั้นอยู่แล้ว ทำให้ต้องสูญเสียของสิ่งนั้นไปโดยไม่รู้ตัว เช่น [read more...]