ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ

ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ หมายถึง การพูดจาเกลี้ยกล่อม หว่านล้อมให้ใจอ่อน หรือใจเย็นลง เช่น [read more...]

แช่งชักหักกระดูก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แช่งชักหักกระดูก” หมายความว่า
ก. “แช่งด่ามุ่งร้ายให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง” [read more...]

ชีปล่อยปลาแห้ง

ชีปล่อยปลาแห้ง หมายถึง การกระทำที่เสแสร้งดูเหมือนว่าเป็นคนใจบุญ มีความเมตตากรุณา แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น ไม่มีความจริงใจ เช่น [read more...]

ชุบมือเปิบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชุบมือเปิบ” หมายความว่า (สํา) ก.
“ฉวยประโยชน์จากคนอื่นโดยไม่ได้ลงทุนลงแรง” [read more...]

ชนักติดหลัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชนักติดหลัง” หมายความว่า (สํา) น.
“ความชั่วหรือความผิดที่ยังติดตัวอยู่” [read more...]

ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน” หมายความว่า (สํา) ก.
“นําศัตรูเข้าบ้าน” [read more...]

ชักแม่น้ำทั้งห้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชักแม่น้ำทั้งห้า” หมายความว่า (สํา) ก.
“พูดจาหว่านล้อมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งที่ประสงค์ เช่น เถ้าก็พูดจาหว่านล้อมด้วยคํายอ ชักเอาแม่นํ้าทั้งห้าเข้ามาล่อ” [read more...]

ชิงสุกก่อนห่าม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชิงสุกก่อนห่าม” หมายความว่า (สํา) ก.
“ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา (มักหมายถึงการลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน) ใช้เป็นคำสอนหรือเตือนสติว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม” [read more...]

ชักใบให้เรือเสีย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตชักใบให้เรือเสีย” หมายความว่า พูดหรือทําขวาง ๆ ให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่อง [read more...]

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด เป็นสุภาษิตหมายถึง การทำความชั่วหรือความผิดร้ายแรงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ แม้จะพยายามกลบเกลื่อนปิดบังอย่างไรก็ปิดไม่มิด ต้องมีผู้รู้เข้าจนได้ เช่น [read more...]