ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม

“ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม” เป็นสุภาษิตหมายถึง การจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ ใจเย็นๆ ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ ไม่ต้องรีบร้อน แล้วจะได้ผลงานที่ออกมาดี เช่น [read more...]

ชักหน้าไม่ถึงหลัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” หมายถึง ความขัดสนเงินทอง เพราะรายได้มีไม่พอคุ้มกับรายจ่าย หรือรายได้ที่รับมาเมื่อต้นเดือนไม่พอใช้ไปถึงปลายเดือน [read more...]

ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้

สำนวนไทย “ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้” หมายถึง การคล้อยตามผู้ที่มีอำนาจมากกว่า โดยที่ทำเพราะกลัวหรือต้องการประจบ ไม่ได้ทำตามเพราะมีความคิด ความเห็น หรือความต้องการที่จะทำในสิ่งนั้น
[read more...]