ดำดิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ดำดิน” หมายความว่า
ก. “หลบหายไป หายไปโดยไม่มีร่องรอย” [read more...]

ดินไม่กลบหน้า

ดินไม่กลบหน้า หมายถึง ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย เช่น [read more...]

ดื่นเป็นกล้วยน้ำว้า

ดื่นเป็นกล้วยน้ำว้า หมายถึง มีอยู่มากมายดาดดื่น สามารถหาได้ง่ายๆ เช่น [read more...]

ดีดลูกคิดรางแก้ว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ดีดลูกคิดรางแก้ว” หมายความว่า
(สํา) ก. “คิดถึงผลที่จะได้ทางเดียว” [read more...]

ดูหมิ่นถิ่นแคลน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ดูหมิ่นถิ่นแคลน” หมายความว่า
ก. “แสดงกิริยาท่าทาง พูดจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะตํ่าต้อย หรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเป็นต้น หมิ่น ก็ว่า” [read more...]

ดูตาม้าตาเรือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ดูตาม้าตาเรือ” หมายความว่า
(สํา) ก. “พิจารณาให้รอบคอบ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่ดูตาม้าตาเรือ” [read more...]

เด็กเมื่อวานซืน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เด็กเมื่อวานซืน” หมายความว่า
(สํา) น. “คํากล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่า มีความรู้หรือมีประสบการณ์น้อย” [read more...]

เด็กอมมือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เด็กอมมือ” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ไม่รู้ประสีประสา” [read more...]

เด็กเลี้ยงแกะ

เด็กเลี้ยงแกะ หมายถึง คนที่ชอบพูดปด โกหก จนไม่มีใครเชื่อถือ เช่น [read more...]

เด็ดดอกฟ้า

เด็ดดอกฟ้า หมายถึง ผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีกว่าตนเองมาก เช่น [read more...]