ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่” หมายความว่า ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ก็ว่า. [read more...]

ได้ทีขี่แพะไล่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตได้ทีขี่แพะไล่” หมายความว่า ซํ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพลํ้าลง. [read more...]

ดาบสองคม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตดาบสองคม” หมายความว่า มีทั้งคุณและโทษ อาจดีอาจเสียก็ได้. [read more...]

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด” หมายความว่า ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย. [read more...]

เด็ดบัวไม่ไว้ใย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เด็ดบัวไม่ไว้ใย” หมายความว่า ตัดขาด ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด มักใช้เข้าคู่กับ เด็ดดอกไม่ไว้ขั้วว่า เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย บางทีก็ใช้ว่า เด็ดบัวไม่เหลือใย [read more...]

ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนหรือคำพังเพย “ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่” หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ก็ว่า [read more...]

ดินพอกหางหมู

สำนวน “ดินพอกหางหมู” หมายถึง นิสัยที่ชอบปล่อยให้การงานคั่งค้างสะสม ผัดวันประกันพรุ่ง เกียจคร้าน ไม่ยอมทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว จนในที่สุดการงานต่างก็สะสมพอกพูนขึ้นจนยากที่จะสะสางให้เสร็จได้โดยง่าย [read more...]