ตีงูข้างหาง

ตีงูข้างหาง หมายถึง การทำอะไรโดยที่ไม่มีความแน่นอน ไม่เด็ดขาดเรียบร้อย อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น [read more...]

ตะโพงโปงคลุม

ตะโพงโปงคลุม หมายถึง การพูดหรือทำอะไรคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่มีความแน่นอน เช่น [read more...]

ตลบนกบนเวหา

ตลบนกบนเวหา หมายถึง การพูดจาหลอกลวงพลิกแพลงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนเอง เช่น [read more...]

ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน

ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน หมายถึง คิดจะทำการใดต้องทำให้ถูกจังหวะ เหมาะสมแก่เวลาและโอกาสจะทำให้ได้ผลดี เช่น [read more...]

ตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง

ตื่นสายให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้สร้างสวนยาง หมายถึง การจะทำงานหรือเลือกประกอบอาชีพใด ควรเลือกทำให้สิ่งที่เหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอของตนเอง เช่น [read more...]

เต่าใหญ่ไข่กลบ

เต่าใหญ่ไข่กลบ หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วพยายามกลบเกลื่อน ปิดบังความผิด ที่ตัวเองทำไว้ไม่ให้คนอื่นได้รับรู้ เช่น [read more...]

ตกใต้เถรเทวทัต

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตกใต้เถรเทวทัต” หมายความว่า
(สํา) ก. “ตกนรกขุมตํ่าสุด” [read more...]

ตกนรกทั้งเป็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตกนรกทั้งเป็น” หมายความว่า
(สํา) ก. “ได้รับความลําบากแสนสาหัส เช่นคนที่ได้รับโทษทัณฑ์ในเรือนจํา” [read more...]

ตกเป็นเบี้ยล่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตกเป็นเบี้ยล่าง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ตกเป็นรองเขา เสียเปรียบเขา” [read more...]

ตกล่องปล่องชิ้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตกล่องปล่องชิ้น” หมายความว่า
(สํา) ก. “ตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย” [read more...]