ตาบอดคลำช้าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตาบอดคลำช้าง” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่รู้อะไรด้านเดียวหรือนัยเดียวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น” [read more...]

ตาบอดได้แว่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตาบอดได้แว่น” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน มักพูดเข้าคู่กับ หัวล้านได้หวี เป็น หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น” [read more...]

ตาเฟื้องตาสลึง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตาเฟื้องตาสลึง” หมายความว่า
(สํา) น. “ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่ เป็นการทอดไมตรีในทางชู้สาว (มักใช้แก่หญิงสาว)” [read more...]

ตามใจปากมากหนี้

ตามใจปากมากหนี้ หมายถึง การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายตามแต่ใจตัวเอง จะทำให้สิ้นเปลืองมากจนอาจก่อให้เกิดหนี้สินตามมมาภายหลัง เช่น [read more...]

ตายประชดป่าช้า

ตายประชดป่าช้า หมายถึง การกระทำที่เป็นการประชดประชันอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ตัวเองกลับเป็นฝ่ายที่ต้องได้รับผลกระทบ ความเสียหายจากการทำหรือคำพูดของตนเอง เช่น [read more...]

ตาลยอดด้วน

ตาลยอดด้วน หมายถึง คนที่หมดหนทาง ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีก หรือ คนที่ไม่มีบุตรไว้สืบตระกูล เช่น [read more...]

ติเรือทั้งโกลน

ติเรือทั้งโกลน หมายถึง การตำหนิหรือวิพากย์วิจารณ์งานที่ยังทำไม่เสร็จหรือเริ่มทำไปได้ไม่นาน ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ติเสียก่อนแล้ว เช่น [read more...]

ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม

ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม หมายถึง การจะทำอะไรให้รีบทำในช่วงจังหวะที่ยังเหมาะสมแก่วัยและเวลา เช่น [read more...]

แตงเถาตาย

แตงเถาตาย หมายถึง หญิงหม้ายที่มีอายุมากแล้ว เหี่ยวแห้งอับเฉาไม่มีความสดใส เช่น [read more...]

ไต่ไม้ลำเดียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไต่ไม้ลำเดียว” หมายความว่า
ก. “กระทําการใด ๆ ตามลําพังตัวคนเดียวโดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่น อาจพลั้งพลาดได้” [read more...]