ถอดหัวโขน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอดหัวโขน” หมายความว่า
ก. “พ้นจากตําแหน่งหน้าที่หรือยศถาบรรดาศักดิ์” [read more...]

ถอนต้นก่นราก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอนต้นก่นราก” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําลายให้ถึงต้นตอ ทําลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม” [read more...]

ถอนหงอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอนหงอก” หมายความว่า
(สํา) ก. “ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่ พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่” [read more...]

ถอยหลังเข้าคลอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอยหลังเข้าคลอง” หมายความว่า
(สำ) ก. “หวนกลับไปหาแบบเดิม” [read more...]

ถีบหัวส่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถีบหัวส่ง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ไล่ไปให้พ้น ไม่ไยดีอีกต่อไป” [read more...]

ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง” หมายความว่า
(สำ) ก.” ไม่เอามาใส่ใจว่าจะเป็นอย่างไร” [read more...]

ถึงพริกถึงขิง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถึงพริกถึงขิง” หมายความว่า
(สำ) ว. “เผ็ดร้อนรุนแรง เช่น การโต้วาทีคราวนี้ถึงพริกถึงขิง” [read more...]

ถือบังเหียน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถือบังเหียน” หมายความว่า
ก. “มีอํานาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ” [read more...]

ถือไพ่เหนือมือ

ถือไพ่เหนือมือ หมายถึง อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบ อยู่เหนือกว่ามีโอกาสดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น [read more...]

เถรตรง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เถรตรง” หมายความว่า
(สํา) ว. “ซื่อหรือตรงจนเกินไป ไม่มีไหวพริบ ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา” [read more...]