ทนายหน้าหอ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทนายหน้าหอ” หมายความว่า
(ปาก) น. “หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา ผู้รับหน้าแทนนาย” [read more...]

ทองแท้ย่อมทนไฟ

ทองแท้ย่อมทนไฟ หมายถึง คนที่ยึดมั่น ตั้งมั่นในความดี อดทนต่อการพิสูจน์ความจริง ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรค์หรืออันตรายต่างๆได้ เช่น [read more...]

ทองแผ่นเดียวกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทองแผ่นเดียวกัน” หมายความว่า
(สํา) ว. “เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน” [read more...]

ท้องยุ้งพุงกระสอบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ท้องยุ้งพุงกระสอบ” หมายความว่า
(สํา) น. “คนกินจุ” [read more...]

ทอดสะพาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทอดสะพาน” หมายความว่า
ก. “ใช้สื่อสายเข้าไปติดต่อทําความสนิทสนมกับผู้ที่ต้องการคุ้นเคย แสดงกิริยาท่าทางเป็นทํานองอยากติดต่อด้วย” [read more...]

ทะลุกลางปล้อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทะลุกลางปล้อง” หมายความว่า
ก. “พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากําลังพูดกันอยู่” [read more...]

ทั้งขึ้นทั้งล่อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทั้งขึ้นทั้งล่อง” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทํานองไม่ดี)” [read more...]

ทันควัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทันควัน” หมายความว่า
ว. “ทันทีทันใด ฉับพลัน” [read more...]

ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์

ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์ หมายถึง การทำความชั่วนั้นทำได้ง่าย แต่สุดท้ายก็จะส่งผลให้ต้องไปรับกรรมได้รับความลำบาก ส่วนการทำความดีนั้นทำยากกว่าแต่สุดท้ายก็จะได้รับผลดี เช่น [read more...]

ท่าดีทีเหลว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ท่าดีทีเหลว” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีท่าทางดี แต่ทําอะไรไม่ได้เรื่อง” [read more...]