น้ำถึงไหน ปลาถึงนั่น

น้ำถึงไหน ปลาถึงนั่น หมายถึง มีสิ่งดึงดูดล่อใจอยู่ที่ไหน ก็จะมีคนตามไปถึงที่นั่น เช่น [read more...]

น้ำน้อยแพ้ไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำน้อยแพ้ไฟ” หมายความว่า
(สํา) น. “ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก” [read more...]

น้ำลอดใต้ทราย

น้ำลอดใต้ทราย หมายถึง การกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปอย่างลับๆ ไม่มีผู้รู้เห็น เช่น [read more...]

น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน” หมายความว่า
(สํา) “สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย ทําการอันใดที่เป็นสิ่งสําคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง ก็ว่า” [read more...]

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” [read more...]

เนื้อเข้าปากเสือ

เนื้อเข้าปากเสือ หมายถึง บุคคลหรือสิ่งของเมื่อตกไปอยู่ในมือหรือตกเป็นเหยื่อของคนที่มีความอันตราย คนที่มีปัญญาฉลาดกว่าแล้ว ย่อมยากที่จะพ้นภัยหรือได้กลับคืนมา เช่น [read more...]

เนื้อเต่ายำเต่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เนื้อเต่ายำเต่า” หมายความว่า
(สํา) ก. “นําเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นกําไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนต่อไปอีกโดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม” [read more...]

น้ำท่วมปาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำท่วมปาก” หมายความว่า
(สํา) ก. “พูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภัยแก่ตนหรือผู้อื่น” [read more...]

นกต่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “นกต่อ” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)” [read more...]

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

นกน้อยทำรังแต่พอตัว หมายถึง การจะกระทำการใดๆควรทำให้พอเหมาะ พอสมควรแก่ฐานะและความสามารถของตน ไม่ควรทำอะไรเกินตัว เช่น [read more...]