น้ำตาเช็ดหัวเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำตาเช็ดหัวเข่า” หมายความว่า
(สํา) “เสียใจเพราะชํ้าใจหรือต้องผิดหวังอย่างหนัก” [read more...]

น้ำตาตกใน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำตาตกใน” หมายความว่า
(สํา) “เศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ” [read more...]

น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้” หมายความว่า
(สํา) น. “ชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยาก” [read more...]

นกสองหัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “นกสองหัว” หมายความว่า (สํา) น.
“คนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน” [read more...]

นายว่าขี้ข้าพลอย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “นายว่าขี้ข้าพลอย” หมายความว่า (สํา) ก.
“พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย” [read more...]

น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย

น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย หมายถึง คำพูดที่ตรงไปตรงมา ดูแรงๆ อาจจะทำให้ไม่ถูกใจคนฟัง แต่จริงใจไม่มีพิษมีภัย ส่วนคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานถูกใจคนฟัง แต่อาจจะมีความร้ายกาจซ่อนอยู่ เป็นการเตือนให้ระวังคำพูดที่อ่อนหวาน เช่น [read more...]

นํ้ามาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา

นํ้ามาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา เป็นสุภาษิตหมายถึง การมีโอกาสหรือมีจังหวะดีในการที่จะทำอะไรได้เปรียบกว่าอีกฝ่าย เช่น [read more...]

นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เป็นสุภาษิตหมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือกัน โดยต่างก็ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย เช่น [read more...]

นํ้ากลิ้งบนใบบอน

นํ้ากลิ้งบนใบบอน เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่มีจิตใจเรรวน ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน พูดจากลับกลอก แก้ตัวไปเรื่อย เช่น [read more...]

น้ำลดตอผุด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “น้ำลดตอผุด” หมายความว่า เมื่อหมดอํานาจความชั่วที่ทําไว้ก็ปรากฏ. [read more...]