เบี้ยน้อยหอยน้อย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เบี้ยน้อยหอยน้อย” หมายความว่า (สํา) ว.
“มีเงินน้อย มีไม่มาก” [read more...]

เบี้ยบ้ายรายทาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เบี้ยบ้ายรายทาง” หมายความว่า (สํา) น.
“เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อย ๆ เป็นระยะ ๆ ในขณะทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้สําเร็จ” [read more...]

บัวไม่ให้ชํ้า น้ำไม่ให้ขุ่น

บัวไม่ให้ชํ้า น้ำไม่ให้ขุ่น เป็นสุภาษิตหมายถึง การรู้จักประนีประนอม ค่อยๆพูดจากัน ถนอมน้ำใจกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาผิดใจ ขุ่นข้องหมองใจกัน เช่น [read more...]

บวชก่อนเบียด

สำนวน “บวชก่อนเบียด” หมายถึงการบวชเป็นพระเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาก่อนจึงค่อยแต่งงานหรือออกเรือน โบราณท่านใช้คำๆนี้ในการสอนใจชายไทยให้ระลึกไว้เสมอว่าต้องบวชเรียนก่อนถึงค่อยมีคู่ครอง [read more...]