เป็นโล้เป็นพาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นโล้เป็นพาย” หมายความว่า
ว. “เอาการเอางาน แข็งขัน จริงจัง ได้เรื่องได้ราว เข้าท่าเข้าทางดี (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ทําไม่เป็นโล้เป็นพาย เลย” [read more...]

เป็นหุ่นให้เชิด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นหุ่นให้เชิด” หมายความว่า
(สํา) ก. “อยู่ในฐานะหรือตําแหน่งที่ต้องทําตามที่เขาสั่ง” [read more...]

เป่าหู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป่าหู” หมายความว่า
ก. “พูดให้เข้าหูบ่อย ๆ เพื่อให้เชื่อ” [read more...]

เปิดหมวกลา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เปิดหมวกลา” หมายความว่า
ก. “เลิกรา ไม่ทําต่อไปอีกแล้ว” [read more...]

ปลาหมอแถกเหงือก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปลาหมอแถกเหงือก” หมายความว่า
(สำ) ก. “กระเสือกกระสนดิ้นรน” [read more...]

ประคิ่นวินชา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ประคิ่นวินชา” หมายความว่า
ก. “ประจง ค่อย ๆ ทําให้เรียบร้อย ประคอง” [read more...]

ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง” หมายความว่า
(สํา) ก. “พยายามทําให้มีเรื่องมีราวขึ้นมา” [read more...]

ปรานีตีเอาเรือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปรานีตีเอาเรือ” หมายความว่า
(สํา) ก. “เอ็นดูหรือเผื่อแผ่เขา แต่กลับถูกประทุษร้ายตอบ เช่น มุทะลุดุดันขันเหลือ ปรานีตีเอาเรือเสียอีกเล่า. (สังข์ทอง)” [read more...]

ปลิงเกาะเลือดก็ออก

ปลิงเกาะเลือดก็ออก หมายถึง เมื่อมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นก็มักจะมีความเดือดร้อนตามมาเสมอ เช่น [read more...]

ปลดแอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปลดแอก” หมายความว่า
ก. “ทําให้พ้นจากอํานาจหรือการกดขี่ ทําให้เป็นอิสระ” [read more...]