ปลูกเรือนคร่อมตอ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปลูกเรือนคร่อมตอ” หมายความว่า
(สํา) ก. “กระทําสิ่งซึ่งล่วงลํ้า ก้าวก่าย หรือทับสิทธิของผู้อื่น จะโดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม” [read more...]

ปล่อยไก่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปล่อยไก่” หมายความว่า
(ปาก) ก. “แสดงความโง่ออกมา” [read more...]

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน หมายถึง การกระทำการใดให้ใครต้องถามความต้องการหรือความสมัครใจของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง เช่น [read more...]

ปล่อยเต่าให้ถึงหนอง

ปล่อยเต่าให้ถึงหนอง หมายถึง การจะลงมือทำอะไรต้องทำด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ ทำให้ถึงที่สุด เช่น [read more...]

ปลูกเรือนผิด คิดจนเรือนทลาย

ปลูกเรือนผิด คิดจนเรือนทลาย หมายถึง การลงมือกระทำการใดลงไป โดยไม่คิดพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบตั้งแต่แรก จะทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักในภายหลัง เช่น [read more...]

ปล่อยนกปล่อยปลา

ปล่อยนกปล่อยปลา หมายถึง การปล่อยให้เป็นอิสระพ้นจากการผูกมัด หรือการไม่ถือสาหาความ ไม่เอาผิด เช่น [read more...]

ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้า” หมายความว่า
(สํา) ก.”ทําสิ่งใด ๆ ให้พอสมควรกับฐานะของตน ปลูกเรือนแต่พอตัว หวีหัวแต่พอเกล้า ก็ว่า” [read more...]

ปลาตกน้ำตัวโต

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปลาตกน้ำตัวโต” หมายความว่า
(สํา) น. “สิ่งที่เสียหรือสูญหายไปมักดูมีค่ามากเกินความเป็นจริง” [read more...]

ปัญญาแค่หางอึ่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปัญญาแค่หางอึ่ง” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีความรู้น้อย โง่” [read more...]

ปลาตัวเดียวอย่าให้เหม็นหมดทั้งข้อง

ปลาตัวเดียวอย่าให้เหม็นหมดทั้งข้อง หมายถึง ตนเองจะทำอะไรอย่าให้ผู้อื่นหรือญาติพี่น้องต้องเสื่อมเสียหรือพลอยเดือดร้อนไปด้วย เช่น [read more...]