ปัดสวะให้พ้นหน้าบ้าน

ปัดสวะให้พ้นหน้าบ้าน หมายถึง การปัดความรับผิดชอบให้พ้นไปจากตัวเอง โยนความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น โดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อน เช่น [read more...]

ปลาติดร่างแห

ปลาติดร่างแห หมายถึง คนที่ต้องพลอยเข้าไปรับเคราะห์ร่วมกับผู้อื่นที่กระทำความผิด ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เช่น [read more...]

ปั้นเจ้าแขกปั้นเจ้าไหว้

ปั้นเจ้าแขกปั้นเจ้าไหว้ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตัว แสดงความนับถือด้วยความอ่อนน้อมถ่อนตนทั้งต่อหน้าและลับหลัง เช่น [read more...]

ปลายอ้อปลายแขม

ปลายอ้อปลายแขม หมายถึง ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อยู่ที่ไหนไม่รู้หรือยังไม่เกิด เช่น [read more...]

ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ หมายถึง คนพูดดีด้วยแต่ในใจไม่บริสุทธิ มุ่งคิดร้ายอาฆาตผู้อื่นตลอดเวลา เช่น [read more...]

ปกเหย้างำเมือง

ปกเหย้างำเมือง หมายถึง การปิดบังเรื่องราวความลับให้รู้กันเฉพาะภายใน รู้กันเฉพาะกลุ่มของตน ห้ามไม่ให้คนภายนอกล่วงรู้ได้ เช่น [read more...]

ปากเป็นชักยนต์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากเป็นชักยนต์” หมายความว่า
(สํา) ก. “ว่ากล่าวสั่งสอนไม่รู้จักหยุด” [read more...]

ปากเปียก ปากแฉะ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากเปียก ปากแฉะ” หมายความว่า
น. “เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซํ้าแล้วซํ้าเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมาย” [read more...]

ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม” หมายความว่า
(สํา) ว. “ยังเป็นเด็ก” [read more...]

ปล่อยลูกนกลูกกา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปล่อยลูกนกลูกกา” หมายความว่า (สํา) ก.
“ปล่อยให้เป็นอิสระ ไม่เอาผิด ปล่อยให้พ้นจากความผูกพัน ปล่อยลูกนกลูกกา ก็ว่า” [read more...]