ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” หมายความว่า ประเทศหรือคนที่มีอํานาจหรือผู้ใหญ่ที่กดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอหรือผู้น้อย. [read more...]

ปลาข้องเดียวกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ปลาข้องเดียวกัน” หมายความว่า คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน. [read more...]

ปล่อยเสือเข้าป่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ปล่อยเสือเข้าป่า” หมายความว่า ปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาทําร้ายภายหลังอีก มักใช้เข้าคู่กับ ปล่อยปลาลงนํ้า เป็น ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงนํ้า. [read more...]

ปากคนยาวกว่าปากกา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ปากคนยาวกว่าปากกา” หมายถึง คนสามารถแพร่ข่าวได้เร็วกว่ากา สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบให้เห็นภาพถึงการพูด การให้ข่าว การว่าร้ายต่างๆนั้น คนซึ่งมีปากที่สั้นกว่ากา (นกหรืออีกา) แต่สามารถแพร่กระจายข่าวได้เร็วกว่ามาก แม้นกกาจะมีปีกและเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคนก็ตาม [read more...]

ปีกกล้าขาแข็ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ปีกกล้าขาแข็ง” หมายถึง พึ่งตัวเองได้ เป็นคําที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตําหนิติเตียนผู้น้อย คำๆนี้นอกจากจะเป็นสำนวนแล้ว ยังเป็นคำกริยาอีกด้วย ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “become full-fledged” นั่นเอง [read more...]

ปั้นน้ำเป็นตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ปั้นน้ำเป็นตัว” หมายถึง สร้างเรื่องเท็จให้เห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา คำนี้มักใช้กับคนที่มีนิสัยชอบโกหกเป็นนิสัย พูดจาเชื่อถือไม่ได้เลย โดยโบราณท่านเปรียบไว้กับการปั้นน้ำเป็นตัวนั่นเอง [read more...]

ปลาหมอตายเพราะปาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ปลาหมอตายเพราะปาก” หมายถึง คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย หรือ คนที่พูดจาไม่ระวังจนนำอันตรายหรือความลำบากมาสู่ตนเอง โบราณท่านจึงเปรียบไว้เหมือนปลาหมอที่ต้องขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำ ทำให้ตัวเองได้รับอันตรายหรือถูกจับได้ [read more...]

ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ” หมายถึง ปล่อยศัตรูไปแล้วเขาจะไม่นึกถึงบุญคุณ คำนี้เป็นคำสองคำที่มีความหมายเหมือนกันที่ผสมกันอยู่คือ ปล่อยเสือเข้าป่า และ ปล่อยปลาลงน้ำ [read more...]

ปิดทองหลังพระ

สำนวนไทยคำว่า “ปิดทองหลังพระ” หมายถึง การประกอบคุณงามความดี โดยไม่ได้มุ่งหวังจะให้ใครรู้หรือไม่ได้ป่าวประกาศให้ผู้อื่นรับรู้หรือต้องการชื่อเสียงและคำสรรเสริญจากผู้อื่น [read more...]