ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตาย” หมายความว่า
(สํา) ก. “มุ่งหวังจะสบายต้องทํางาน ถ้าเกียจคร้านจะลําบากยากจน” [read more...]

ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า” หมายความว่า
(สํา) “การทําอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้” [read more...]

ฝนตกขี้หมูไหล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกขี้หมูไหล” หมายความว่า
(สํา) ก. “พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน มักใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน” [read more...]

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกไม่ทั่วฟ้า” หมายความว่า
(สํา) ก. “ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน” [read more...]

ฝนตกไม่มีเค้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกไม่มีเค้า” หมายความว่า
(สํา) น. “เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววหรือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน” [read more...]

ฝนตกอย่าเชื่อดาว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกอย่าเชื่อดาว” หมายความว่า
(สํา) ก. “อย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไป มักใช้เข้าคู่กับ มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย ว่า ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีเมีย สาวอย่าเชื่อแม่ยาย” [read more...]

ฝรั่งบางเสาธง

ฝรั่งบางเสาธง หมายถึง คนไทยที่ชอบวางท่า ทำกิริยาท่าทางเป็นฝรั่ง เช่น [read more...]

ฝากเนื้อฝากตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝากเนื้อฝากตัว” หมายความว่า
ก. “มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น ฝากกาย ก็ว่า” [read more...]

ฝากผีฝากไข้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝากผีฝากไข้” หมายความว่า
ก. “ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย” [read more...]

ฝ่าคมหอกคมดาบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝ่าคมหอกคมดาบ” หมายความว่า
(สํา) ก. “เสี่ยงภัยในสงคราม เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด” [read more...]