ฝากปลาไว้กับแมว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ฝากปลาไว้กับแมว” หมายความว่า ฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับคนที่ชอบสิ่งนั้น ย่อมสูญหายได้ง่าย ไว้วางใจคนที่ไม่ควรไว้วางใจ. [read more...]

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

สำนวน “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม” หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ ซึ่งโบราณท่านเปรียบไว้ดังการฝนหรือตะไบทั่งซึ่งเป็นแท่งเหล็กขนาดใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลงจนเท่าเข็มเล่มหนึ่ง [read more...]