พกหินดีกว่าพกปูน

พกหินดีกว่าพกปูน หมายถึง ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นเหมือนก้อนหิน ดีกว่าเป็นคนจิตใจโลเลหูเบาเคลิบเคลิ้มไปกับคำพูดของผู้อื่นง่ายๆ เช่น [read more...]

พระเตมีย์ใบ้

พระเตมีย์ใบ้ หมายความว่า การนิ่งเฉย วางเฉย ไม่พูด ไม่หวั่นไหว ไม่ไหวติง ไม่มีความยินดียินร้าย เช่น [read more...]

พระมาลัยมาโปรด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระมาลัยมาโปรด” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่มาช่วยเหลือในยามที่กําลังตกทุกข์ได้ยากได้ทันท่วงที” [read more...]

พระยาเทครัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระยาเทครัว” หมายความว่า
(ปาก) น. “ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง” [read more...]

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก” หมายความว่า
(สํา) น. “ความทุกข์ยากลําบากที่เกิดซ้อน ๆ เข้ามาในขณะเดียวกัน” [read more...]

พระอิฐพระปูน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระอิฐพระปูน” หมายความว่า
(สํา) ว. “นิ่งเฉย วางเฉย ไม่เดือดร้อน ไม่รู้สึกยินดียินร้าย” [read more...]

พรากลูกนกฉกลูกกา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พรากลูกนกฉกลูกกา” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําให้ลูกพลัดพรากจากพ่อแม่” [read more...]

พร้าขัดหลังเล่มเดียว

พร้าขัดหลังเล่มเดียว หมายถึง คนดีที่มีความมุมานะ ขยันทำงานก็สามารถตั้งตัวได้ เช่น [read more...]

พร้างัดปากไม่ออก

พร้างัดปากไม่ออก หมายถึง อาการที่นิ่ง เงียบ ไม่ค่อยพูด ไม่ยอมเปิดปาก เช่น [read more...]

พริกกะเกลือ

พริกกะเกลือ หมายถึง ชอบทะเลาะวิวาทมีเรื่องกันอยู่เสมอ ไม่ถูกกัน ไม่ค่อยลงรอยกัน เช่น [read more...]