แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” หมายความว่า
(สํา) น. การยอมแพ้ทําให้เรื่องสงบ การไม่ยอมแพ้ทําให้เรื่องไม่สงบ. [read more...]

พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ” หมายความว่า
(สํา) ก. “พูดไม่ติดขัด เช่น สารพัดพูดคล่องเหมือนล่องนํ้า. (ไกรทอง) พูดคล่องเป็นล่องนํ้า ก็ว่า” [read more...]

แพะรับบาป

แพะรับบาป หมายถึง คนที่ต้องมารับเคราะห์กรรมหรือความผิดที่ผู้อื่นได้กระทำเอาไว้ ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวด้วยเลย เช่น [read more...]

พูดจนโดนตอ

พูดจนโดนตอ หมายถึง พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งอยู่ แต่ไม่รู้ว่าคนที่กำลังพูดถึงนั้นอยู่ที่นั่นด้วย เช่น [read more...]

พูดเป็นต่อยหอย

พูดเป็นต่อยหอย หมายถึง อาการที่พูดมาก พูดฉอดๆไม่หยุดปาก เช่น [read more...]

พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ” หมายความว่า
(สํา) ก. “เปลี่ยนแปลงหรือทําให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม กลับหน้ามือเป็นหลังมือ ก็ว่า” [read more...]

พูดเป็นนัย

พูดเป็นนัย หมายถึง การพูดบอกใบ้หรือการพูดโดยไม่บอกเรื่องราวตรงๆ เช่น [read more...]

พอก้าวขาก็ลาโรง

พอก้าวขาก็ลาโรง หมายถึง ทำอะไรชักช้า ไม่ทันการ เช่น [read more...]

พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ

พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ หมายถึง อาการที่พูดไม่หยุด พูดได้เรื่อยๆไม่มีติดขัด เช่น [read more...]

พ่อพวงมาลัย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พ่อพวงมาลัย” หมายความว่า
(สํา) น. “ชายที่ปล่อยชีวิตตามสบาย ไม่ยอมตั้งตัวหรือทําการงานเป็นหลักฐาน” [read more...]