ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา

ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถา หมายถึง การพยายามทำทุกวิธีทางที่ต้องเอาชนะให้ได้ ถ้าวิธีแรกไม่สำเร็จ ก็จะหาวิธีต่อไปโดยไม่คำนึงว่าจะป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เช่น [read more...]

มีไฟย่อมมีควัน

มีไฟย่อมมีควัน หมายถึง มีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นก็ต้องมีสาเหตุ เช่น [read more...]

ไม้ใกล้ฝั่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม้ใกล้ฝั่ง” หมายความว่า
(สำ) ว. “แก่ใกล้จะตาย” [read more...]

ไม่ได้เบี้ยเอาข้าว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่ได้เบี้ยเอาข้าว” หมายความว่า
(สํา) ว. “ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องเอาอีกอย่างหนึ่ง ไม่ยอมกลับมือเปล่า” [read more...]

มืดฟ้ามัวดิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มืดฟ้ามัวดิน” หมายความว่า
ว. “มีจำนวนมากมาย เช่น มีประชาชนมาร่วมงานมืดฟ้ามัวดิน” [read more...]

ไม่ใช่ขี้ไก่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่ใช่ขี้ไก่” หมายความว่า
(สํา) ว. “ไม่เลว มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้” [read more...]

ไม้นอกกอ

ไม้นอกกอ หมายถึง คนที่ทำตัวไม่เข้าพวก ประพฤติปฏิบัตินอกกรอบ นอกแบบแผนของวงศ์ตระกูล เช่น [read more...]

มือถือสาก ปากถือศีล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือถือสาก ปากถือศีล” หมายความว่า
(สํา) ว. “มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลมีธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว” [read more...]

ไม้ร่มนกจับ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม้ร่มนกจับ” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้มีวาสนาย่อมมีคนมาพึ่งบารมี” [read more...]

ไม้เบื่อไม้เมา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม้เบื่อไม้เมา” หมายความว่า
ว. “ไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกันเป็นประจำ” [read more...]