มือที่สาม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือที่สาม” หมายความว่า
น. “บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย” [read more...]

ไม่รู้จักเสือเอาเรือมาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้มาขวาง

ไม่รู้จักเสือเอาเรือมาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้มาขวาง หมายถึง การกระทำในสิ่งที่ไม่รู้ว่าอาจจะมีภัยหรือันตรายมาถึงตัว ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดจากความโง่เขลา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น [read more...]

มือสะอาด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือสะอาด” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง” [read more...]

ไม่รู้อีโหน่อีเหน่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่รู้อีโหน่อีเหน่” หมายความว่า
(สํา) ก. “ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น” [read more...]

มือสั้นตีนสั้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือสั้นตีนสั้น” หมายความว่า
(สํา) ก. “ขาดกําลังที่จะช่วยให้กิจการสําเร็จด้วยดี” [read more...]

ไม่ดูเงาหัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่ดูเงาหัว” หมายความว่า
(สำ) ก. “ไม่รู้จักประมาณตน” [read more...]

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้” หมายความว่า
(สํา) ก. “ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล” [read more...]

มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง

มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง หมายถึง คนที่มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั้นอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีใครสอน เช่น [read more...]

มะนาวไม่มีน้ำ

มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึง ลักษณะการพูดที่พูดห้วนๆ ไม่ไพเราะ ไม่น่าฟัง พูดจาแข็งกระด้างไม่มีความนุ่มนวล เช่น [read more...]

มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี

มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี หมายถึง อาการเห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีไม่เคยได้ จนออกหน้าเกินพอดี เช่น [read more...]