ไม้หลักปักเลน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ไม้หลักปักเลน” หมายความว่า โลเล ไม่แน่นอน เช่น เหมือนไม้หลักปักเลนเอนไปมา. [read more...]

ไม้ซีกงัดไม้ซุง

ไม้ซีกงัดไม้ซุง เป็นสุภาษิตหมายถึง ผู้ที่ไม่มีอำนาจหรือ ต่ำต้อยกว่าไม่ว่าจะเป็น ฐานะ หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่บังอาจไปต่อกร คัดค้านกับผู้ที่มีอำนาจมากกว่า ก็มีแต่จะเสียเปรียบและอาจจะทำให้ได้รับความเสียหาย หรือเกิดอันตรายแก่ตนเองได้ เช่น [read more...]

มือไม่พายเอาเท้ารานํ้า

มือไม่พายเอาเท้ารานํ้า เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่ไม่ช่วยหลืองานส่วนรวม ไม่ให้ความร่วมมือ แล้วยังทำตัวเกะกะ ขัดขวางการทำงานของผู้อื่น จนทำให้การทำงานนั้นยากขึ้นไปอีก เช่น [read more...]

ม้าดีดกระโหลก

ม้าดีดกระโหลก เป็นสุภาษิตหมายถึง ผู้หญิงทื่มีกิริยากระโดกกระเดก ไม่มีความเรียบร้อย ไม่สำรวม เช่น [read more...]

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท เป็นสุภาษิตหมายถึง การรู้จักเก็บหอมรอมริบ ค่อยเก็บสะสมเงินที่ละเล็กทีละน้อย เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เช่น [read more...]

มาเหนือเมฆ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “มาเหนือเมฆ “ หมายความว่า มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น [read more...]

มากหมอมากความ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “มากหมอมากความ” หมายถึง หลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้ โดยที่โบราณท่านเปรียบไว้กับว่าเมื่อมีหมอความหรือทนายความหลายคน ย่อมถกเถียงกันมากจนหาข้อสรุปไม่ได้ [read more...]

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” หมายถึง พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคําพูดไม่ทัน ถ้าเราจะตีความหมายให้แคบลงเมื่อพูดถึงคน ก็หมายถึงคนที่มีนิสัยกลับกลอก [read more...]

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

สำนวน “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” หมายถึง การอบรมสั่งสอนเด็กหรือคนอายุน้อย ย่อมง่ายกว่าการสั่งสอนอบรมคนที่มีอายุมากแล้ว โบราณท่านจึงเปรียบเทียบไว้กับไม้ ซึ่งไม้ที่อ่อน มีอายุน้อยย่อมดัดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ง่ายกว่าไม้แก่หรืออายุมาก [read more...]

มีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่

คำพังเพย “มีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่” นั้น หมายความถึง เมื่อเราหรือใครก็ตามที่ร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติ ก็จะมีผู้คนมากมายเข้ามาหา มานับญาติ มาผูกมิตร โดยหวังใจทรัพย์สินเงินทองของเรานั่นเอง [read more...]