ยุแยงตะแคงรั่ว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยุแยงตะแคงรั่ว” หมายความว่า
ก. “ยุให้ทั้ง ๒ ฝ่ายแตกกัน” [read more...]

ยุให้รำตำให้รั่ว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยุให้รำตำให้รั่ว” หมายความว่า
(สํา) ก. “ยุให้แตกกัน ยุให้ผิดใจกัน” [read more...]

โยนกลอง

โยนกลอง หมายถึง การปัดภาระหน้าที่ ปัดความรับผิดชอบ โยนความผิดไปให้ผู้อื่น เช่น [read more...]

ยกตัวขึ้นเหนือลม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยกตัวขึ้นเหนือลม” หมายความว่า
(สํา) ก. “ปัดความผิดให้พ้นตัว ยกตัวเองให้พ้นผิด ยกตนเหนือคนอื่น” [read more...]

ยกภูเขาออกจากอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยกภูเขาออกจากอก” หมายความว่า
(สํา) ก. “โล่งอก หมดวิตกกังวล ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป”
ยกภูเขาออกจากอก หมายถึง โล่งอก หมดความวิตกกังวลใจ เช่น [read more...]

ยกหางตัวเอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยกหางตัวเอง” หมายความว่า
( สํา) ก. “ยกตนเองว่าดีว่าเก่ง” [read more...]

ยักษ์ปักหลั่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยักษ์ปักหลั่น” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้มีรูปร่างใหญ่โต” [read more...]

ยาหม้อใหญ่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยาหม้อใหญ่” หมายความว่า
(สํา) น. “สิ่งที่น่าเบื่อ เช่น วิชาคำนวณเป็นยาหม้อใหญ่” [read more...]

ย้ำหัวตะปู

ย้ำหัวตะปู หมายถึง การพูดซ้ำๆ พูดตอกย้ำในเรื่องที่ผู้อื่นไม่ต้องการฟัง ทำให้ผู้ฟังอึดอัด ไม่สบายใจ เช่น [read more...]

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําอย่างเดียวได้ผล ๒ อย่าง ลงทุนครั้งเดียวได้ผลกําไร ๒ ทาง” [read more...]